Su arıtma ile ilgili sıkça sorulan sorular

su arıtma cihazları ve su arıtma ile ile ilgili sık sık karşılaştığımız bazı terimler ve anlamlarına kısaca değinelim.

Suda hangi analizler yapılmalıdır?

İçme suyunda; renk, bulanıklık, demir, mangan, klor, toplam sertlik, iletkenlik, silika, pH, nitrit, nitrat, amonyak, Atıksuda; BOİ, KOİ, AKM, PH

pH nedir?

pH bir çözeltinin asidik (H+) veya bazik (OH-) olma derecesini tarif eden ölçü birimidir. 0-14 aralığında bir skalayla ölçülür. Saf suyun hidrojen iyonları (H+) konsantrasyonu, hidroksit (OH-) iyonları konsantrasyonuna eşit, pH derecesi de nötr, yani 7’dir. Su arıtımında Kimyasal reaksiyonların işleyişini ve biyolojik arıtımda bakterilerin yaşama koşullarını etkileyen bir parametredir.

Su arıtma sisteminin faydaları nelerdir?

  • Sağlıklı ve kaliteli içme, kullanma ve proses suyu eldesi sağlanmaktadır.
  • Bulanıklık ve tortu oluşturan askıda (su içerisinde yüzen) katı maddeler sudan uzaklaştırılmaktadır. Kuyu suyu içerisindeki demir ve diğer ağır metaller giderilmektedir.
  • Üretimde kullanılacak proses suyunun kalitesinin artması ile ürün kalitesi artacaktır.
  • Suyun kalitesindeki iyileştirmeden ötürü tesisatın ve su ile çalışan cihazların ömrü daha uzun olacaktır.

Buhar Kazanı öncesi Su arıtma sisteminin faydaları nelerdir?

  • Kazan besleme suyunun iletkenliği düşük olacağı için kazan blöf sayısı azalacaktır.
  • Blöf sayısı azalacağı için kazandan blöf edilecek sıcak su miktarı azalmış olacaktır.
  • Sistemden blöf edilecek sıcak su azalacağı için enerji tasarrufu sağlanacaktır.
  • Buhar kazanı tesisatının ömrü artacaktır.

Kaynatılmış su arıtılmış mı sayılır?

İçme ve kullanma sularının kaynatılması ile dezenfeksiyonu sadece patojen (hastalık yapıcı) mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesini sağlar. Suyun tadını ve kalitesini olumsuz etkileyen çözünmüş tuzların giderilmesini sağlamaz, aksine kaynayan su buharlaşıp azaldığından bu kirletici parametrelerin konsantrasyonu artar.

Klorlamanın insan vücuduna zararı var mıdır?

Şebeke suyunda da bulunan klorun 0,3-0,5 mg/l’ye kadar insana zararı yoktur.

Kum filtresinde hızın önemi nedir?

Kum filtresi farklı dane boyutundan oluşan kum katmanlarından suyun geçirilmesi ile yapılan fiziksel arıtma işlemidir. Kum filtresinden geçen su hızının yüksek olması durumunda filtrasyon işlemi çok iyi sağlanamayacaktır, düşük olması durumunda ise bakteri oluşumuna sebebiyet verecektir.

Sert su nedir?

Sertlik su içinde çözünmüş Ca+2, Mg+2, Sr+2, Fe+2, Mn+2 iyonlarının karbonat, bikarbonat, sülfat ve klorür iyonları ile oluşturduğu tuzlardır. Halk dilinde kireç olarak bilinir. Doğal sularda diğer iyonlardan daha fazla bulunduklarından, çoğunlukla sertlik Ca+2 ve Mg+2 iyonlarının konsantrasyonlarının toplamı olarak ifade edilir.

Sert su nasıl ölçülür?

Sudaki Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarının CaCO3 türünden toplamı olarak ölçülür. Fr (Fransız Sertliği) ve mg/lt CaCO3 ülkemizde yaygın olarak kullanılan sertlik birimleridir. (10 mg/lt CaCO3 = 1 Fr)

Fr ne demektir?

Fransız sertliği (Fr) veya mg/lt CaCO3 ülkemizde yaygın olarak sertlik sınıflandırmasında kullanılan birimlerdir. Suyun içindeki sertlik iyonlarının konsantrasyonunu tanımlamada kullanılır. 1 Fr derecesi 10 mg/lt CaCO3 sertliğine eşittir.

Hangi sular sert su olarak adlandırılır?

0-7.5 Fr = Yumuşak Su, 7.5-15 F = Orta Sert, 15-30 F = Sert, >30 = Çok Sert

Yumuşak suyun faydaları nelerdir?

Tesisatta kireç oluşması önlenir. Deterjan, sabun, yumuşatıcı gibi temizlik malzemelerinin kullanımı azalacağı için ekonomik olarak kazançlıdır. Bulaşık-Çamaşır makinesi ve ısıtıcıların ömrünü arttırır.

Sert Su nasıl yumuşatılır?

Su yumuşatma sistemi tanecik yapıda reçineler içerir. Kalsiyum ve magnezyum içeren sert su reçine tanecikleri arasından süzülürken, sertliğe neden olan bu iyonların sudan alınır ve yumuşak su elde edilir. Zaman içerisinde reçine tanecikleri kalsiyum ve magnezyum iyonları ile kaplanır ve su yumuşatma kapasitesi azalır. Rejenerasyon adı verilen süreç ile reçine çözelti haline gelmiş tuzlu su ile kendini otomatik olarak yıkar ve yumuşatma işlemine kaldığı yerden devam eder.

Tandem Yumuşatma Ünitesi ne demektir?

Tandem yumuşatma ünitesi, birbiri ile yedekli çalışan debi kontrollü yumuşatma ünitesidir.

Debi Kontrollü Sistem ne demektir?

Rejenerasyon veya ters yıkama periyodunu set edilen debi değerine ulaştığı zaman yapan arıtma üniteleridir.

Aktif Karbon nedir?

Aktif karbonlar, insan sağlığına zararsız, kullanışlı ürünler olup, oldukça yüksek bir gözenekliliğe ve iç yüzey alanına sahiptirler. Bu özelliği sayesinde sudaki kötü tat koku, renk ve klor giderimi sağlamaktadır.

Suda demir ve mangan giderim amacı nedir?

Sudaki çözünmüş demir ve mangan suya kötü koku ve tat vermektedir. Bunun yanı sıra içerisinde demir ve mangan bulunan sular bulanık ve sarı- kahve renklidir. Estetik açıdan; kullanıma uygun değildir. Endüstriyel proseslerde ise üretimin kalitesini engelleyici etkileri vardır. Sudaki demir ve mangan klorlama işlemi ile çökelebilir hale getirilip sudan uzaklaştırılmalıdır. Reverse osmosis sistemlerinde demir ve mangan içeren sular membranların tıkanmasına sebep olacağından öncesinde mutlaka giderilmelidir.

Reverse Osmosis (Ters Osmoz) Nedir?

Yarı geçirgen bir membran vasıtasıyla basınçlandırılmış sudan çözünmüş tuzların uzaklaştırıldığı fiziksel bir prosestir. Arıtılan su membrandan geçerken çözünmüş katılar, partiküller ve membrandan geçemeyen organik maddeler atıksu olarak drenaja gönderilir. Üretim hattından tuz konsantrasyonu %95-99 azaltılmış demineralize su alınır.

Dolamit filtre ne işe yarar?

Özellikle ters ozmos uygulaması sonrası ürün suyunun, mineral ve pH dengesini sağlayan mineraldir.

Kimyasal Membran Yıkama işlemi neden yapılır?

Membran yıkama ünitesi: zamanla membranların üzerine çökelen tuzların uzaklaştırılması amacıyla sistemin periyodik olarak asidik veya bazik kimyasallarla yıkanması işlemidir.

Biyolojik Arıtma nedir?

Evsel veya endüstriyel atık suların içerdiği organik maddeler, mikroorganizmalar tarafından besin maddesi olarak kabul edilmekte ve biyolojik olarak parçalanma işlemine tabi tutulmaktadır. Biyolojik Atıksu Arıtma için mikroorganizmaların temel ihtiyaçları olan besin maddeleri ve oksijenin sisteme verilmesi gereklidir.

Kimyasal Arıtma nedir?

Endüstriyel atık sularda, çözünmüş veya askıda halde bulunan maddelerin uygun pH değerinde atık suya kimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave edilmesi sonucu, çöktürülerek sudan çamur halinde ayrılmasıdır.

Biyolojik arıtma ile kimyasal arıtma işlemi arasındaki farklar nelerdir?

Kimyasal arıtma; suda bakterilerin parçalayamayacağı cinsten çok fazla kimyasal madde ve solventin bulunması durumunda, suya eklenen uygun kimyasallarla kirliliğin form değiştirip çökelebilir hale getirilip daha sonra sudan uzaklaştırılması işlemidir. Biyolojik arıtma ise; bakterilerin parçalayabileceği cinsten maddeler içeren atık suların, biyolojik yollarla parçalanarak arıtılması işlemidir. Havalı (aerobik) ve havasız (anaerobik)ortamlarda yapılabilmektedir.

Paket Atık su Arıtma Tesisi ne demektir?

Paket atık su arıtma tesisi düşük debili evsel veya endüstriyel nitelikli atık sular için dizayn edilebilen, taşınabilir boyutlarda, tüm ekipmanları içinde kompakt arıtma sistemleridir. Genellikle çelik konstrüksiyon olarak imal edilirler.